top of page
Asia Bridge Childcare logo1 (1).png

ABC High School Exchange

ABC partnered with the STS Foundation giving Thai high school students a premium option to study in America. 

See our partner's webpage to learn about this exciting opportunity

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท เอเซีย บริดจ์ เชียงใหม่ จำกัด
โทร: 099-374-3388 (คุณหลิน)

FB: @AsiaBridgeHSExchange 

ABC High School Exchange Line.jpg

Line ID: @359waqhy

We are Asia Bridge!
Asia Bridge ผสมผสานประสบการณ์นานาชาติอันหลากหลายของทีมงาน ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยน ออแพร์ เจ้าหน้าที่สถานทูต และงานด้านสายการบิน เพื่อแบ่งปันโอกาสดีๆ ให้กับเยาวชนไทย เราเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างแดนนั้นช่วยเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชนไทย ในการก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ


STS Foundation
ภารกิจหลักของ STS คือการส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตผ่านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เราเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์ในต่างประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับความรู้ใหม่ เรียนรู้ภาษาใหม่ พัฒนาความมั่นใจในตนเอง และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  
STS เป็นผู้นำในแวดวงการศึกษานานาชาติและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสหรัฐอเมริกามากว่า 30 ปี ซึ่งได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานในการดำเนินการสูงและมีการดูแลเยาวชนอย่างใกล้ชิดจาก Council on Standards for International Educational Travel (CSIET) เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมปลายภายใต้วีซ่า J1 (Student Exchange Program) โดยได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาให้เป็นผู้สนับสนุนที่รับผิดชอบในทุกด้านของโครงการ เราภูมิใจที่จะต้อนรับนักเรียนมัธยมปลายจากประเทศไทยเข้ามาใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอเมริกัน ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ด้วยการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของครอบครัว 


โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับมัธยมปลายเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทยโดยถือว่าเป็นการพัฒนาด้านการเรียน เสริมสร้างบุคลิกภาพ เปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างขึ้น ซึ่ง ABCได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก STS Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยการใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าของภาษาโดยตรง

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและเป็นนักเรียนเต็มเวลา นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดปีการศึกษา และจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาร่วมกับนักเรียนท้องถิ่น โดยพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกัน โดยเรียนรู้แนวความคิดผ่านมุมมองที่แตกต่าง ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นอาสาสมัคร ที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีตามที่กฏหมายกำหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนสามารถกลับเข้าเรียนในระบบการศึกษาไทยโดยปกติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการของไทย 


  1)  อายุระหว่าง 15 – 18.5 ปี (ณ วันเดินทาง)
  2)  ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 
  3) ทักษะภาษาอังกฤษในขั้นดี
  4) สุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

1) พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่คัดสรรมาอย่างดี 
2) ทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล       
3) เอกสารสำหรับการออกวีซ่า และประกันสุขภาพ       
4) การรับ - ส่งจากสนามบินโดยครอบครัวอุปถัมภ์ 
5) ค่ายเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง และภายหลังจากเดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา
6) การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ประสานงานระดับท้องถิ่น (Local Coordinator) คนไทย ที่พร้อมให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

1. เข้าฟัง Info session ออนไลน์ โดยนัดวันและเวลาตามสะดวก
2. กรอกใบสมัคร และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3. หากผ่านการสัมภาษณ์ ชำระค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 1 
4. ทดสอบภาษาอังกฤษ ELTIS ผ่านระบบออนไลน์
5. เข้าร่วม Workshop การกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้ครอบครัวอุปถัมภ์พิจารณา
6. สิ้นสุดการกรอกใบสมัครและส่งเอกสาร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมครั้งที่ 2 (ภายในวันที่ 25 เม.ย.)
7. ชำระค่าธรรมเนียมครั้งที่ 3 และ 4 ตามกำหนด และรอการ match กับครอบครัวอุปถัมภ์
8. ดำเนินการด้านวีซ่า และปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
9. ออกเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
** กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง**

 

ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา จำนวน $13,000 (USD) แบ่งการชำระเป็น 4 งวด ดังนี้.-

1    ค่าลงทะเบียน ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ ครั้งที่   1)    $500    หลังผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
2     ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ                      ครั้งที่  2)    $1,500     ภายใน 25 เมษายน 2564
3     ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ                      ครั้งที่  3)    $7,000     ภายใน 25 พฤษภาคม 2564
4     ชำระค่าธรรมเนียมโครงการ                      ครั้งที่  4)    $4,000     ภายใน 25 มิถุนายน 2564
นักเรียนสามารถเลือกมลรัฐที่อยากไปอยู่ได้  โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม USD 1,000

หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมโครงการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ

ค่าโครงการดังกล่าวรวม
•    ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
•    ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
•    ค่าธรรมเนียมการสอบELTiS Test (English Language Test for International Student) 
•    ค่าปฐมนิเทศ(Orientation) ที่ประเทศไทย ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
•    ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา
•    ค่าที่พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ พร้อมค่าอาหาร
•    ค่าประกันสุขภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่รวม
•    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
•    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ต่อเดือน ประมาณ $300 - $400 USD
•    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา(หากมี), ค่ากิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
•    ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจ้ง
•    ค่าตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเพิ่มเติม

 

Asia Bridge Childcare logo1 (1).png

Asia Bridge Childcare

International Premium Au-Pair Training Agency

bottom of page